Определяне на Акриламид в храни

Новини

Определяне на Акриламид в храни

01.02.2018

Уважаеми клиенти,

във връзка с Регламент (ЕС) 2017/2158 НА КОМИСИЯТА от 20 ноември 2017 година за установяване на мерки за смекчаване на последиците и референтни нива за намаляване на наличието на акриламид в хранителните продукти, влизащ в сила от 11.04.2018 година, Ви информираме, че към момента прилагаме метод за определяне по СД CEN/TS 17083:2017 с използване на GC/MS.

Тъй като описаните в новия регламент характеристики на метода не съответстват при прилагане на цитирания стандарт, ние предприехме действия по разработване и валидиране на новия метод БДС EN 16618:2015 с прилатане на LC-ESI-MS/MS техника за определяне, съответстваща на новите изисквания. В тази връзка след 15.03.2018 година ние ще бъдам в готовност да прилагаме новия стандартен метод, който е заявен и за разширение в обхвата ни на акредитация.

За повече информация: Емил Митев, Мениджър продажби 0887 959406 или emil.mitev@globaltest-bg.com