800-140-1
Изтеглете Заявка за изпитване, попълнете я и изпратете заедно с пробата по куриер или донесете на място при нас. Подробно описание ще намерите в Указания за приемане на проби

Внимание!
Поради разрушаващия характер на изпитваните показатели, пробите (или части от тях) не подлежат на връщане на заявителя. При заявяване на изпитването е необходимо да се предвидят достатъчно количество пробни образци, за определянето на всички показатели, предвидени в нормативните документи. Ако се съмнявате или не можете да прецените това сами, свържете се с нас и ние ще Ви помогнем или разгледайте Указанията за приемане на проби .

Моля, преди да възложите изпитване, запознайте се с Общите търговски условия за възлагане на поръчки в ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД

При заявяване на лабораторни анализи на стойност под 20.00 лева (без ДДС) се начислява такса 10.00 лева „изготвяне на протокол от изпитване“.
На вниманието на лицата (партньори, доставчици, одитори, проверяващи агенции и други ведомства), възнамеряващи да извършат проверка, одит или друго посещение в лабораторните помещения или сервизни техници, извършващи планова или аварийна поддръжка на лабораторната апаратура, трябва да знаят, че е необходимо да се запознаят с процедурата за достъп до помещенията - ОПК 503-2 „Достъп до лабораторните помещения“ и да подпишат декларация ФК 503-5 Декларация за опазване на производствената и търговска тайна от посетител, която да оставят в административния отдел на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД. Това не се отнася за лицата, оставащи проби за анализ или такива свързани с каквито е да е преговори в заседателната зала или приемната на фирмата.

––––––––––––––––––––––

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Български държавни

Европейски и Международни

БАБХ – Българска Агенция по безопасност на храните

БАБХ, Дирекция „КВМП“ - Контрол на ветеринарномедицински продукти

ИАЛ – Изпълнителна Агенция по лекарствата

ИА БСА – Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация

ДАМТН – Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

КЗП – Комисия за защита на потребителите

БИС – Български институт за стандартизация

CODEX Alimentarius – Международни стандарти за храни

EFSA – Европейска организация по безопасност на храните

WADA - Световна антидопингова Агенция

EA - Европейската организация за акредитация

ILAC - Международна организация за акредитация на лаборатории

IAF - Международен форум за акредитация

Eurachem - Насоки в аналитичната химия

Българско законодателство

Европейско законодателство

- НАРЕДБА № 2 от 23 ЯНУАРИ 2008 г. за материалите и предметите от пласмаси, предназначени за контакт с храни;
- НАРЕДБА за изискванията към диетичните храни за специални медицински цели;
- НАРЕДБА за изискванията към храните със специално предназначение;
- Наредба за специфичните изисквания към храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване, особено при спортисти;
- Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 година относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни;

- Регламент (ЕО) № 333/2007 на Комисията от 28 март 2007 година за определяне на методите за вземане на проби и анализ за официалния контрол върху съдържанието на олово, кадмий, живак, неорганичен калай, 3-MCPD и бензо[a]пирен в храни;