Testing of glass packaging

GLASS PACKAGING IN CONTACT WITH FOOD PRODUCTS

Services

Име на показател

Indicator

Метод на изпитване

Testing method

Акредитация по

Accreditation under

ISO/IEC 17025

Цена

BGN

Price

Външни дефекти

External defects

БДС 15445

-

Анализ на партида стъклени опаковки по всички показатели: 1145,00

Analysis of glass containers batch of all indicators:

1.145.00

Химическа устойчивост (хидролитичен клас)

Chemical resistance (Hydrolytic class)

БДС ISO 719

БДС ISO 4802-1

-

Дебелина на стени / дъно на опаковките

Thickness of the walls / bottom of the packaging

БДС 16996, т.3.3

Височина на шева на опаковката

Height of the packaging’s stitch

БДС 10424, т.3.4

-

Външен диаметър на опаковката

Outer diameter of the packaging

БДС 10424, т.3.2

Височина на опаковката

Height of the packaging

БДС EN 29009, т.7.1.2

Вътрешен диаметър на гърловината на опаковката

Internal diameter of the neck of the container

БДС 10424, т.3.5

Маса

Weight

БДС 10426

Вместимост – гравиметричен метод

Capacity – Gravimetric method

БДС EN ISO 8106;

БДС 16471

-

Непаралелност между плоскостите на дъното и гърлото

Height and non-parallelism of finish with reference to container base

БДС EN 29009, т.7.2

-

Вълнообразност по уплътняващата повърхност

Waviness on the sealing surface

БДС 16838

-

Термичен шок и термична якост

Thermal shock and thermal resistance

БДС ISO 7459

-

Остатъчни вътрешни напрежения

Residual internal stresses

БДС 8955

-

Отклонение от вертикална ос

Deviation from the vertical axis

БДС 10427;

БДС EN 29008

-

Устойчивост на вътрешно налягане

Resistance to internal pressure

БДС EN ISO 7458

-

Устойчивост на вертикален натиск (вертикално осево натоварване)

Resistance to vertical compression

(vertical axial load)

БДС 16117;

БДС EN ISO 8113

-

-

Устойчивост на страничен удар

Side impact resistance

(AGR) Test

-

Дебелина на покритието на горещо (титан или калай)

Coating thickness of hot (titanium or tin)

(AGR) Test

-

Определяне на олово и кадмий, отделени от контактната повърхност

Determination of lead and cadmium released from the contact surface

0032-ILM-GT;

БДС EN 1388-2;

НАРЕДБА № 3 от 4.06.2007

-

-

Овал на гърловината и тялото

Oval of neck and body

БДС 16839

-

Съдържание олово, кадмий, живак и хром(6)

Containing lead, cadmium, mercury and chromium (6)

БДС CR 13695-1;

ДИРЕКТИВА 94/62/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 декември 1994 година относно опаковките и отпадъците от опаковки

-

Пълни изпитвания на стъклени опаковки както следва:

Complete testing of glass containers as follows:

Изделие

Product

Технически изисквания

Technical requirements

Банки за кръв и инфузионни разтвори

Blood containers and infusion solutions

БДС 10290
Опаковки стъклени за медицински цели

Glass packaging for medical purposes

БДС 10290
Ампули стъклени за инжекционни препарати и контейнери за очни лещи

Ampoules glass containers and injectable preparations for ophthalmic lenses

ISO 9187-1;

ISO 9187-2

Опаковки стъклени за сухи инжекционни препарати

Glass packaging for dry injectables

БДС 10439
Инжекционни флакони произведени от стъклени тръби

Injection vials made of glass tubing

БДС EN ISO 8362-1
Банки цилиндрични, затваряни с меки пластмасови капачки

Banks cylindrical, closed with soft plastic caps

БДС 16958
Дамаджани стъклени домакински

Household glass large bottles made

БДС 5932
Опаковки стъклени за препарати на битовата химия

Glass packaging products to household chemicals

БДС 6677
Бутилки стъклени за технически продукти

Glass bottles for technical products

БДС 7564
Опаковки стъклени за парфюмерийни и козметични препарати

Glass packaging for perfumery and cosmetics

БДС 16948
Тръби стъклени с различно предназначение

Glass tubes with different functions