В този раздел ще покажем как извършваме някои от изпитванията, измерванията, проучванията, експертизите, оценките и други, които са в обхвата на нашата дейност.
Измерване съдържанието на метали в хранителни продукти чрез ICP-OES
За това определяне използваме вътрешен валидиран метод за изпитване 0031-ILM-GT:2013 „ХРАНИ. Определяне на следи от метали. Определяне на Олово (Pb), Кадмий (Cd), Цинк (Zn), Хром (Cr), Мед (Cu), Желязо (Fe), Никел (Ni), Калай (Sn), Калций (Ca), Магнезий (Mg) Арсен (As) и Фосфор (Р)  чрез ICP-OES“.

Същността на метода е използването на действащите методи за изпитване БДС EN 14082, БДС EN 14546 и СД CEN/TS 15506 в частта за пробоподготовката, а апаратния метод AAS е заменен с ICP-OES, както е описано в БДС EN ISO 11885.

aparatna_1Определянето се извършва след минерализиране на пробите чрез сухо опепеляване или в присъствие на солна или азотна киселина, разтваряне на получените минерализанти и доливане до определен обем. Получените разтвори се филтруват и подлагат на изпитване чрез ICP-OES.

За определяне на Олово (Pb), Кадмий (Cd), Цинк (Zn), Хром (Cr), Мед (Cu), Желязо (Fe) Никел (Ni), Магнезий (Mg), Калций (Ca) и Фосфор (Р) – извършва се по т.6.1 и т.6.2 на БДС EN 14082, за определяне на Калай (Sn) – извършва се спрямо т.7.1 и т.7.2 на СД CEN/TS 15506, за определяне на на Арсен (As) –т.6.2 и т.6.3 на БДС EN 14546, за определяне на Калций (Ca) – БДС 14677 т.5 и ISO 12081 т.7 и определяне на фосфор (Р) във фуражи – БДС ISO 6491.

Подготвените проби се подлагат на директно измерване в ICP-OES по начина, описан в т.10 на БДС EN ISO 11885. За анализ на арсен се използва системата за генериране на хидрид

Оценка на безопасността на запалки спрямо деца
deca1Едно от актуалните изпитвания (изследвания) в момента е оценката на безопасността на запалки спрямо деца.
Изпитването, относно физико-механичните характеристики на запалки извършваме по БДС EN ISO 9994. Този стандарт регламентира следните показатели: Височина на пламъка; Искрене и трептене; Загасване на пламъка; Съвместимост на горивото; Издържливост при многократно пълнене; Вместимост и обем на горивото; Издържливост при свободно падане; Устойчивост при високи температури; Вътрешно налягане; Време на циклично горене; Време на продължително горене; Сила на натиск. Същинското проучване относно безопасността на запалки спрямо деца е рагламентирано в БДС EN 13869.

deca2

Това изключително интересно изследване изисква теста да бъде проведен със сто деца на възраст от 42 до 51 месеца, момичета и момчета, разпределени в групи. Същността на проучването е да се провери, дали в рамките на общо 10 минути, детето ще успее да възпроизведе звук (шум) от запалване. Преди да бъде извършено това проучване, запалките трябва да са преминали успешен тест, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9994.
Самото проучване се извършва с така наречената запалка-заместител, която представлява същата, като истинската запалка, но изпразнена от съдържание /без гориво/. По този начин се осигурява безопасността при провеждането на експеримента. Имаме сключени договори с няколко детски градини в различни географски области на страната.

deca3

Детските заведения от своя страна са получили необходимите разрешителни от регулаторния орган за провеждане на такова проучване на територията им. Нашите юристи са подготвили информирани съгласия с ясно описан ход на проучването, които всеки родител подписва, че е съгласен неговото дете да участва в експеримента. За участието на всяко се изготвя картон за участие в който се записват имената на детето, датата на раждане в месеци, пола, датата на провеждане на експеримента, началото и края на експеримента, името на провеждащия проучването, номера на запалката-заместител с която работи детето, името на ръководителя на организацията, и минутата в която детето е успяло да възпроидведе звук от запалване или не е успяло да се справи със задачата. Резултатите от изследването се обобщават и съпоставят с нормираните изисквания на стандарта. Към заключителния доклад се прибавя и богат снимков материал. Вече имаме значителен опит от провеждането на такива проучвания и с гордост можем да заявим, че нашите доклади са високо оценени от контролните органи в България и страните членки на ЕС.

Оценка на безопасността на опаковката спрямо отваряне от деца
deca_shampoo1

Това изпитване (изследване, проучване) е наложително при опаковки на продукти, имитиращи храни или опаковки за фармацевтични продукти. До този момент имаме голям опит с опаковки за продукти, имитиращи храни. Изпитването се провежда съгласно изискванията на БДС EN ISO 8317:2004 /AC:2005 – „Опаковки, устойчиви на отваряне от деца. Изисквания и методи за изпитване на опаковки, затварящи се многократно (ISO 8317:2003)”. Интересно е да се спомене, че освен това изискване, опаковката не трябва да затруднява възрасните хора да я отварят.
Това изследване изисква теста да бъде проведен с двеста деца на възраст от 42 до 51 месеца, момичета и момчета, разпределени в групи от минимум 3 географски региона на Р България. Освен това участва и тестова група от 100 възрасни участника на възраст между 65 – 80 години. Същността на проучването е да се провери, дали в рамките на общо 10 минути, детето ще успее да възпроизведе звук (шум) от отваряне на опаковката. Преди да бъде извършено това проучване, опаковките са изпразнени от съдържание и напърнени със същата вместивост вода.
deca_shampoo3Ние работим с няколко детски градини в София, Пазарджик, Варна и Монтана. Детските заведения от своя страна са получили необходимите разрешителни от регулаторния орган за провеждане на такова проучване на територията им. Нашите юристи са подготвили информирани съгласия с ясно описан ход на проучването, които всеки родител подписва, че е съгласен неговото дете да участва в експеримента. За участието на всяко се изготвя картон за участие в който се записват имената на детето, датата на раждане в месеци, пола, датата на провеждане на експеримента, началото и края на експеримента, името на провеждащия проучването, номера на опаковката с която работи детето, името на ръководителя на организацията, и минутата в която детето е успяло да възпроидведе звук от отваряне или не е успяло да се справи със задачата.
Групата от възрастни се събира в заседателната зала на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ и теста се провежда по същия начин.
Резултатите от изследването се обобщават и съпоставят с нормираните изисквания на стандарта. Към заключителния доклад се прибавя и богат снимков материал.
Имаме значителен опит от провеждането на такива проучвания. Нашите доклади са високо оценени от контролните органи в България и страните членки на ЕС.

Измерване устойчивостта на вътрешно налягане на стъклени опаковки
vatreshnoДруг критерии относно общата физико-механичната якост на стъклените опаковки е устойчивостта на разрушаващото вътрешно налягане. Сигурно малко от Вас са си задавали въпроса какво вътрешно налягане би издържала една бутилка, предназначена да съхранява газирани течности, като се има предвид, че една автомобилна гума е натоварена с около 2 atm.

Бутилките, предназначени да съхраняват шампанско или шампанизирано вино трябва да притежават устойчивост на вътрешно налягане минимум 18 atm. Друг интересен факт е, че някои от известните марки безалкохолни напитки имат изискване към производителя на стъклените опаковки, устойчивостта на вътрешно налягане да бъде над 30-35 atm. Този показател зависи от много фактори – конструкция на опаковката, химичен състав на стъкломасата, дефекти от изработката, изтъняване на стените, неправилни преходи в двойното закръгление дъно-тяло, нехомогенност на стъкломасата, високи стойности на вътрешните напрежения и др. Като правило може да се каже, че цилиндричната форма на опаковката предполага по-високата и устойчивост на вътрешно налягане. Бутилките с най-ниска устойчивост са тези, които имат сечение квадрат на тялото си. Това е причина и за високата чупливост на такъв тип изделия по пълначните линии, транспорт, складиране и търговска мрежа.
Методите по които може да се определи устойчивостта на вътрешно налягане са:
- Стандартен метод – повишаването на налягането се прилага до определена стойност, заложена в нормативен документ.
- Натоварване и последваща задръжка – повишаването на налягането се извършва до определена стойност и задръжка при тази стойност за определен интервал от време;
- Изпитване с постоянно покачващо се вътрешно налягане до разрушаване;
- Изпитване чрез внезапен хидравличен удар;
- Изпитване чрез импулси до счупване.
Нашия апарат за измерване устойчивостта на вътрешно налягане е произведен от водещата фирма в световен мащаб – American glass research и е с възможност за измерване на гореизброените методи.

Измерване на вътрешните напрежения в стъклените изделия
naprejenie

Наличието на напрежения е сред важните характеристики на стъклените изделия и е критерий за общата им физико-механична якост. Различават се два вида напрежения в стъклото: Остатъчни вътрешни напрежения и контролирано внесени.

- Първият вид е резултат от неправилно воден технологичен процес на охлаждане на изделията /темпериране/, непросредствено след формуването им. Това води до възникване на усилия на натиск и опън между бързо застиващия повърхностен слой стъкло и този в дълбочина. В този случай напреженията са хаотично разположени и когато са над допустимата норма са причина за разрушаване на стъклото вследствие на минимално механично въздействие или саморазрушаване без намесата на какъвто и да било външен фактор.

polariscope- Вторият вид е когато напреженията са контролилано внесени. Това са термично закалените стъкла или така наречените стъкла със специално предназначение – защитни и безопастни стъкла. Като пример това са всички стъклени врати, стъклени фасади и др. В този случай напреженията са внесени чрез специални технологии на нагряване и последващо рязко охлаждане. Те са равномерно разпределени, което е и причина за високата им физико-механична и термична устойчивст на такъв тип стъкла. Друга причина, поради която те са предпочитан строителен продукт е, че в случай на счупване те се разрушават на малки нережещи парченца и не съществува риск от нараняване. Съществува и технология за контролирано внесени вътрешни напрежения в стъклото чрез специална химична обработка на вече произведените изделия.Към тази категория се отнасят огнеупорните стъклени изделия и някой специални стъкла, намиращи проложение във военната промишленост. Ние измерваме напреженията в стъклото с полярископ-поляриметър. В Р България съществуват няколко полярископа в различни лаборатории, но с поляриметър можем да се похвалим само ние. Принципът на измерване е количествен и мерната единица е нанометър за сантиметър дебелина. Методът е оптически и се основава на двойното лъчепречупване на светлината, възникващо в стъклото под действието на вътрешните напрежения. Изпитването се провежда по метода на компенсация и количествено определяне на разликата в хода на лъчите. Ние използване компенсатор на Сенармонт. Зрителното поле на компенсатора е с размер 250 mm.

Неутрализация на контактната повърхност на стъклените изделия
В лабораторната практика за някои изпитвания се използват стъклени съдове и изделия, които да бъдат произведени от неутрална /боросиликатна/ стъкломаса. Тези стъкла са с висока стойност.
По наша собствена патентна технология можем да направим от всяко стъклено изделие, произведено от обикновена стъкломаса, такова с неутрализирани повърхности. Такива са предметните стъкла, часовниковите стъкла, флакони и съдове за съхранине на течности с точно определено рН, всякакъв вид стъклени опаковки. Стойността на такива „неутрални стъкла“ е значително по-ниска от тази на боросиликатните.
Обработката на изделията е химико-термична. Определянето на химическата устойчивост /водоустойчивост/ се извършва съгласно изискванията на БДС ISO 4802-1. Методът е автоклавен и определянето се извърва титриметрично.
В нашата производствена база разполагаме с мощности за извършване на „неутрализация“ на изделия от стъкло. Наши клиенти са производителите на банки за инфузионни и трансфузионни разтвори, капки за очи, ваксини и други фармацевтични производства.
Диагностика на чупливост на стъклените изделия
Чупливостта съпътства приложението на опаковките от стъкло. Обикновено счупванията се третират като резултат от ниско качество или неподходяща конструкция на опаковката, при отчитане и влиянието на различни фактори, които биха могли да я породят (разглежда се отношението машина-опаковка и опаковка-транспорт).
Често пъти в практиката, обаче, чупливостта продължава и след приключване на опаковъчния процес – в складовете, при транспортирането, в търговската мрежа. Това са най-нежелателните счупвания, понеже към загубите, дължащи се на счупената стъклена опаковка се прибавят и загубите от разлято съдържание. В такива случаи се прибягва към диагностициране на счупванията, за да се открие причината за настъпването им. Подходът при провеждане на диагностиката е следния – разглеждаме картината на пукнатините и по техния характер можем да диагностицираме със 100 % вероятност каква е била причината за разрушаване на стъклено изделие при експлоатация.
В нашия екип работят специалисти, висококвалифицирани експерти, автори на редица учебници и научни пупбликации относно физико-механичните и химичните показатели на стъклените изделия. Това ни прави търсени експерти на редица застрахователни компании, вещи лица в съда за доказване на причините за настъпило счупване в следните области: стъклани фасади, витрини, автомобилни стъкла и фарове, чупливост по пълначни инсталации и транспорт на бутилирани вина или консервирани храни и много други области.